Skip to Content

Jsme kazatelskou stanicí Farního sboru ČCE v Chrástu

Více informací o sboru najdete zde.

Vyvedeni z konceptu

Kázání na Matoušovo evangelium 5, 38-48

Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘
Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou;
a tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť.
Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě.
Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej.
Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘
Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,
abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.
Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž?
A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž?
Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.               

Dovolte mi začít poněkud zlehka. Když si odskočíte ve vlaku na toaletu, dočtete se tam: Opusťte tuto místnost tak, jak byste ji opět chtěli nalézt. Možná se mýlím, ale mám pocit, že v dřívejších dobách tam stálo jen: Opusťte ji tak, jak jste ji nalezli. Vlastně to vyjadřuje onen posun od staré spravedlnosti farizeů a zákoníků k té nové a vyšší, kterou mají dosvědčovat Kristovi učedníci, a která znamená udělat více, než musím (v našem podobenství by to znamenalo třeba uklidit po někom, kdo onu místnost navštívil přede mnou).

Ne že by ona zásada "oko za oko, zub za zub" byla tak málo. Dodnes na ní vpodstatě stojí naše zákony. Staví totiž mez vendetě: za oko jen jedno oko, ne dvě a už vůbec ne celý život. Ale Ježíš chce po nás ještě víc. Mění se princip. Dosud platilo: Jak ty ke mně, tak já k tobě. Nyní platí: Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte s nimi. Nebo ještě jinak: Jak Bůh ke mně, tak já k tobě.

Ježíšovy požadavky nás mohou rozčílit, ale o to jim asi právě jde: vyvést nás z míry, z našeho konceptu. Víte, jaká je rada v sebeobraně, pokud vás někdo napadne v místě, kde se těžko dovoláte pomoci? Nekřičet o pomoc ani neprosit o smilování. To útočník čeká, na to je připraven. Ale máte křičet něco úplně nesmyslného, třeba "Hoří!" To ho překvapí, může se na chvíli zarazit ve svém úmyslu a vy získáte čas na útěk nebo protiútok. Můžete využít momentu překvapení. Ježíš nás takhle zaskakuje a my můžeme jednáním v jeho duchu zaskočit druhé a pomoci jim změnit smýšlení.

Druhé Ježíšovo slovo z dnešního evangelia je ještě radikálnější: Milujte své nepřátele! To se může skutečně zdát v některých situacích skoro nemožné. Ale není Ježíšovo slovo vlastně docela realistické? Nechce po nás, abychom k těm, kdo to s námi nemyslí dobře, cítili něco pozitivního. Jaro Křivohlavý říkával: Láska není cit, ale čin! A Ježíš dodává: kromě činu se za nepřátele modlete a svolávejte na ně Boží požehnání.

Nejtěžší pro nás ale je zřejmě se k tomuto postoji rozhodnout, najít pro něj odůvodnění, když se to přece celé zdá krajně nespravedlivé. A tady je důležité ono zdůvodnění: Máme být dokonalí jako Otec, který aspoň v tomto světě a čase nedělá rozdíly mezi dobrými a zlými. Lukáš dodává: Buďte milosrdní jako je milosrdný váš Otec.
Kristus nás tedy zve k tomu, abychom si osvojili Boží pohled, který je pohledem shora, odkud svítí slunce a odkud padá déšť a kde nejsou žádné rozdíly, které mezi sebou děláme my lidé.
To se snadno řekne, ale těžko udělá. Nemůžeme "vyvzlínat" vzhůru do nebe, ale přece je tu možnost, jak získat nadhled. Dietrich Bonhoeffer říká, že to co dává křesťanovi možnost být nad světem a vítězit nad ním, je Kristův kříž, tedy ne vystoupení vzhůru, ale spíše spolusestoupení s Kristem dolů. Kristův kříž boří zeď, která rozděluje, překonává nepřátelství mezi člověkem a Bohem, židem a pohanem, spravedlivým a nespravedlivým.

Právě proto Ježíš zdůrazňuje modlitbu za nepřátele. V modlitbě se nám totiž otevírá nový pohled, který může také proměnit vztah k druhému člověku. Před Boží tváří zjišťuji, že i já jsem svým hříchem Božím nepřítelem a že Bůh v Kristu toto nepřátelství přemohl a zlomil jeho osten svou láskou a smířil mne se sebou.

Otče na nebesích,
ty necháváš vycházet slunce nad zlými i dobrými
a tvůj déšť svlažuje spravedlivé i nespravedlivé.
Pomoz nám, abychom se navzájem přijímali tak,
jako ty přijímáš nás.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho Pána,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.story | about seo